onderwyskonferensie2015
onderwyskonferensie

KONTAK ERNA DU PREEZ [(012) 644 3906] VIR NAVRAE INSAKE AANSOEKE, ADMINISTRASIE, TERUGBETALING VAN LENINGSBEURSE

KONTAK PHIL-MARIE ROBERTS [073 122 8800] VIR ENIGE SKENKINGS

 

Die Rapport Onderwysfonds is ‘n landswye nie-winsgewende weldaadsorganisasie (NPO 041-391) wat finansiële hulp verleen aan jong onderwysstudente wat ná skool verder wil studeer maar nie oor die nodige fondse beskik nie.

Die hoofdoel van hierdie fonds is om jongmense finansieel te ondersteun in die verkryging van ‘n onderwyskwalifikasie en om die volhoubare gebruik van Afrikaans as funksionele landstaal te bevorder. Beurslenings word aan onderwys­studente toegeken en, indien fondse beskikbaar is, ook in ander studierigtings. ‘n Gedeelte van ‘n lening kan op grond van akademiese prestasie in ‘n beurs omskep word.

Onderwys in Suid-Afrikaanse skole speel ‘n kardinale rol in die toekoms van ons land. Dit raak nie net die toekoms van vandag se kinders nie, maar het ook ‘n direkte invloed op werkloosheid, korrupsie, die tekort aan menslike hulpbronne en uiteindelik op volgehoue ekonomiese groei en ontwikkeling in Suid-Afrika.

BANKBESONDERHEDE:

Die Rapport Onderwysfonds
Absa
Takkode 632 005
Rekeningnommer 405 864 6741 (tjekrekening)

Comments are closed.